Ubezpieczenia dla rolników

Kombajn na polu


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie wypłacane jest , gdy budynki ulegną uszkodzeniu w wyniku zdarzenia losowego, np. pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, huraganu, gradu.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego - ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność rolnika w przypadku wyrządzenia szkody, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia jak również utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

 

Czy rolnik musi wykupić ubezpieczenie plonów?

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie  dobrowolne. Chroni uprawy w okresie od zasiewu  do zbioru plonu. Odszkodowanie będące rekompensatą poniesionych strat ilościowych i jakościowych wskutek zniszczenia ubezpieczonego plonu w związku z wystąpieniem: gradobicia, huraganu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania czy deszczu nawalnego.

Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym są to: płody rolne zebrane i złożone na terenie gospodarstwa rolnego, maszyny, urządzenia, które są niezbędnie do prowadzenia gospodarstwa, zwierzęta, a także ruchomości domowy. Mienie ubezpieczamy od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem.

Zapraszamy do kontaktu. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy polisę dopasowaną do profilu prowadzonego przez Ciebie gospodarstwa rolnego.

 


Skontaktuj się z agentem. Zamów ofertę skrojoną na miarę Twoich potrzeb.

Czytaj więcej